بایگانی برچسب ها: بسلامتی

به سلامتی اینجور پسرا…….

به سلامتی اینجور پسرا…….

به سلامتی اینجور پسرا……. پسری که وقتی صبح بهش زنگ می زنی تازه از خواب بیدارشده   و آروم میگه جانم،   صدای خواب آلودش دیوونت می کنه ،پسری که خاطرخواه کم نداشته      اما…   وقتی باهات عهد زندگی مشترک میبنده نفرسومی تو برنامش نیست   پسری که وقتی باهاش میری رستوران غذاخوردنتو با لبخند نگاه میکنه   پسری که براش مهم نیس دخترای اطرافش از تو خوشگلتره   هر بار تو چشات زل میزنه میگه بخدا تکی تو دختر   پسری که دستاتو که تو دستاش...

ادامه مطلب